Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Definities

a. OCDcafé: het project dat de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.

b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met OCDcafé.
c. Deelnemers: de andere Consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met OCDcafé.
d. Website: het online platform waar de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt.
e. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen een Communityplatform en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
f. Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van het Communityplatform met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zie het Privacybeleid.

Artikel 1 – Dienstverlening

 1. De dienstverlening van OCDcafé bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen.
 2. OCDcafé geeft geen garantie op (succesvol) contact met een Deelnemer (lotgenoot).
 3. OCDcafé kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd of gewenst type (lotgenoten)contact. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Website af te bakenen en de kans op succes, contact met een Deelnemer (in dit geval mensen met een Dwangstoornis), te vergroten.
 4. Door OCDcafé worden de volgende aanvullende eisen gesteld:
  • minimale leeftijd van 12 jaar
  • Gebruikers/Deelnemers hebben een Dwangstoornis (onder deze stoornis verstaan wij alle angst gerelateerde stoornissen incl. OCS(dwang), fobieën en PTSS.) of hebben indirect te maken met een Dwangstoornis, bijvoorbeeld als naaste of zorgprofessional.
 5. OCDcafé kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
 6. OCDcafé is niet verantwoordelijk voor de gedragingen, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, van Deelnemers tijdens online contact of bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

Artikel 2 – Beschikbaarheid dienstverlening

 1. OCDcafé spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. OCDcafé kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten op de Website.
 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal OCDcafé de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 3 – Gedrag van Consumenten

 1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:
  • bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar OCDcafé;
  • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  • teksten of beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
  • direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere Deelnemers en/of het profiel te vermelden;
  • beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen van seksuele aard, van misdragingen jegens mens of dier, of van personen die geen toestemming gaven tot plaatsing;
  • een profiel te gebruiken als blog of column, of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet gericht zijn op het vinden van contact tussen lotgenoten;
  • de gegevens van andere Deelnemers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven.
 2. Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:
  • onwaarheden in het profiel te vermelden;
  • commerciële informatie te verspreiden en/of Deelnemers te commerciële diensten aan te bieden;
  • gericht (betaald of onbetaald) erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
  • schade of hinder aan andere Deelnemers of OCDcafé toe te brengen;
  • aanstootgevende uitingen te doen;
  • informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
  • meerdere profielen per persoon in te vullen;
  • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
  • een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander.
 3. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan OCDcafé het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen.
 4. De Consument accepteert dat OCDcafé, als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

Artikel 4 – Klachten over Deelnemers; misleiding

 1. Als OCDcafé een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt OCDcafé deze klacht en neemt zonodig gepaste maatregelen. OCDcafé spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 2. OCDcafé spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Website. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

Artikel 5 – Bescherming persoonsgegevens

 1. Op het gebruik van de Website is het Privacybeleid van OCDcafé van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. OCDcafé houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
 2. Als er bij OCDcafé een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is OCDcafé gerechtigd om kennis te nemen van de via de Website tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. OCDcafé werkt dit nader uit in het Privacybeleid.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. OCDcafé is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan OCDcafé.
 2. De Consument is tegenover OCDcafé aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend